O společnosti IBH spol. s r.o.

IBH spol. s r.o.

Společnost IBH spol. s r.o. zahájila činnost v r. 1993. Náplní její práce je výkon inženýrské činnosti, činnost realitní kanceláře a realizace staveb.

V průběhu let se zapojila do všech výše jmenovaných činností. Dominantní však byla inženýrská činnost, ať už se jednalo o předvýrobní přípravu staveb tj. zajišťování pozemků pro výstavbu, projektové dokumentace všech stupňů a k tomu příslušných územních a stavebních rozhodnutí. V rámci realizace staveb to pak byl výkon stavebních dozorů, autorských dozorů (v případě že součástí zakázky byla i dodávka projektu pro stavební povolení), předání a převzetí staveb vč. následné kolaudace.

V letech 1993 – 2001 byla provedena řada staveb od dokončování bývalé komplexní bytové výstavby, přes výstavbu objektů technické vybavenosti, průmyslových objektů až po výkony TDI (Technického dozoru investora) pro některé firmy obchodních řetězců.

Od roku 2002 až po současnost se společnost věnuje poskytování komplexních služeb při realizaci staveb v oboru dopravní infrastruktury, železnic, občanské vybavenosti a průmyslových objektů. Především se věnuje výkonu inženýrské činnosti před i v rámci realizace, výkonu stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti a majetkoprávního vypořádání. Certifikát ISO 9001:2000 pro „Inženýrskou činnost ve výstavbě včetně zajištění stavebních projektů“ získala naše společnost v roce 2004 a důvodem byla snaha o vylepšení kvality pracovní činnosti a s tím spojené konkurenceschop­nosti a možnosti spolupracovat s velkými projekčními a inženýrskými organizacemi.

Práce TDI spojené s přípravou stavby

 • předvýrobní příprava
 • zajištění pozemků pro výstavbu
 • územní a stavební povolení

Práce TDI spojené s realizací stavby

 • zajištění předání staveniště
 • výkon technického dozoru vč. organizace vyplývajících jednání a kontrolních dnů
 • organizační zabezpečení příslušných zkoušek z titulu zadavatele
 • zabezpečení předání a převzetí dokončené stavby
 • zabezpečení odstranění případných vad a nedodělků
 • příprava dokladové části pro kolaudační řízení
 • zajištění kolaudačního řízení
 • spolupráce po dokončení stavby po dobu záruční doby zhotovitele

Práce KBOZP spojené s realizací stavby

 • Přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“.
 • Vypracování základního „Registru rizik na stavbu“ včetně opatření k eliminaci rizik a jeho průběžnou aktualizaci.
 • Vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP.
 • Upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření.
 • Vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy. Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zák.309/2006 Sb.
 • Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.

Rychlý kontakt

+420 312 248 694

info@ibh-kladno.cz

IBH s.r.o.
Poděbradova 3178, Kladno
ukázat na mapě »

Realizované projekty

Další Předchozí

Kompletní kontakty

Zobrazit další realizace

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS